Viðskiptaskilmálar

 1. Inngangur

  Hér á eftir fara almennir viðskiptaskilmálar Opinna kerfa hf (hér eftir nefnt OK).
  OK áskilur sér einhliða rétt til að breyta viðskiptaskilmálum þessum og munu breytingar verða tilkynntar með 30 daga fyrirvara á heimasíðu OK, www.ok.is. Allir samningar, sem gengið verður frá eftir þá dagsetningu, falla undir hina nýju skilmála.
  Viðskiptaskilmálar þessir taka gildi 01.07.2015 [1.útg].

 2. Gildissvið

  Undir viðskiptaskilmála þessa falla öll viðskipti, tilboð og samningar OK við viðskiptavini um kaup á vöru og þjónustu. Viðskiptaskilmálarnir eru ófrávíkjanlegir og gilda um öll þau atriði sem fram í þeim koma, nema sérstaklega sé um annað samið með skriflegum hætti.
  Skulu allar breytingar á samningsskjölum vera skriflegar og undirritaðar.
  Um kaup einstaklinga utan atvinnurekstrar á hvers kyns vöru og/eða þjónustu gilda lög um neytendakaup nr. 48/2003 og lög um þjónustukaup nr. 42/2000, ef ákvæði þeirra laga eru slíkum aðilum hagstæðari en þessir viðskiptaskilmálar kveða á um.
  Um kaup lögaðila (fyrirtæki og einstaklingar í atvinnustarfsemi) gilda lög um lausafjárkaup nr. 50/2000, þar sem ákvæðum þessara skilmála, samningi eða viðskiptavenju milli aðila sleppir.
  Skilgreiningar eru í lok skilmála.

 3. Þjónustutími

  Almennur þjónustutími er virka daga kl 8:30-17 nema um annað sé samið (t.d. með samningi um þjónustutíma 24/7).

  Þjónustunúmerið okkar 570-1000 er þó opið frá klukkan 8-17.

  Öllum beiðnum og tölvupóstum sem sendar eru á netföng innan OK er svarað á dagvinnutíma.

  Fyrir vinnu utan auglýsts þjónustutíma gildir sérstakt yfirvinnugjald eða stórhátíðargjald eftir því sem við á.

  Þó ekki hafi verið samið sérstaklega um 24/7 þjónustu við OK er hægt að óska eftir sérstakri neyðarþjónustu gegn tímagjaldi og sérstöku útkallsgjaldi samkvæmt gjaldskrá.

 4. Tilboð og samningar

  Samningur telst kominn á þegar samningur, samningsviðauki eða eftir atvikum tilboð hefur verið undirritað(ur) eða samþykkt(ur) skriflega af báðum aðilum.
  Samþykki í tölvupósti telst fullnægjandi.

  1. Gildistími tilboðs

   OK ákveður gildistíma tilboðs og telst ekki bundið af tilboði hafi það ekki verið samþykkt af viðskiptavini með formlegum hætti (þar á meðal með samþykki í tölvupósti) innan gildistíma þess. Ef engin dagsetning kemur fram í tilboðinu gildir það í 2 vikur frá því sölumaður sendir það frá sér.

  2. Gildistími samninga

   Ef ekki er kveðið á um gildistíma samninga í samningi milli aðila, skal samningur gilda í 3 ár og vera óuppsegjanlegur fyrstu 12 mánuðina.

  3. Uppsögn samninga

   Uppsagnarfrestur samnings eru 3 mánuðir nema um annað sé samið. Uppsögn tekur gildi um mánaðarmót eftir að hún berst og byrjar þá uppsagnarfrestur að líða. Uppsögn skal vera skrifleg og afhent með sannanlegum hætti. Uppsögn í tölvupósti telst gild ef pósturinn berst sannanlega til OK, t.d. með að staðfestingu á móttöku.
   Báðir aðilar geta rift samningi án fyrirvara ef um verulega vanefndir er að ræða af hálfu gagnaðila (sjá nánar 18. grein). OK getur að auki rift samningi vegna vanefnda ef viðskiptavinur greiðir ekki reikninga vegna samninga og/eða veittrar þjónustu innan 30 daga frá eindaga. Verði samningi rift af hálfu OK ber viðskiptavini að greiða áfallin gjöld nema annað leiði ótvírætt af skilmálum þessum, sérskilmálum, samningum eða lögum. Verulegar vanefndir viðskiptavinar á einum samningi getur leitt til þess að OK rifti öllum samningum við viðskiptavin.

  4. Misræmi í skilmálum

   Sé misræmi í texta almennra viðskiptaskilmála og texta samnings eða samningsviðauka gildir texti samnings eða samningsviðauka.


 5. Afhending

  OK leitast við að afhenda búnað og þjónustu á umbeðnum eða umsömdum tímum.
  Við afhendingu búnaðar flyst áhætta á búnaði yfir til viðskiptavinar, en OK ber áhættu þangað til. Búnaður telst afhentur um leið og viðskiptavinur hefur veitt honum viðtöku og/eða kvittað fyrir móttöku.

  Búnaður, sem OK selur, skal keyptur til eigin nota viðskiptavinar en ekki til endursölu, nema OK sé upplýst um annað og/eða viðskiptavinur sé með stöðuna endursöluaðili.
  Við útflutning á búnaði ber að fara að gildandi reglum um vöruútflutning. Viðskiptavinur ber ábyrgð á að greiða allan kostnað sem fellur til vegna sendingar, svo sem tollafgreiðslu, pökkunar, sendingarkostnaðar o.s.frv.

  Ef viðskiptavinur biður OK um að senda búnað erlendis þá ber viðskiptavinur ábyrgð á að biðja um að sérstaka skoðun hjá tollinum ef möguleiki er á að búnaður komi aftur til Íslands.

 6. Endurgjald og greiðsluskilmálar

  1. Gjaldtaka

   Greiðsla fyrir vöru og/eða þjónustu skal fara eftir gildandi gjaldskrá fyrir hverja vöru/og eða þjónustu OK á hverjum tíma, nema um annað sé samið sérstaklega.

  2. Staðgreiðsla

   Vörur og/eða þjónustu skal staðgreiða nema um annað hafi verið samið sérstaklega.

  3. Greiðslukortaviðskipti

   Hafi verið samið um greiðslur með greiðslukorti þarf kaupandi að tilgreina greiðslukort sem nota á til að gjaldfæra fyrir mánaðarlegum gjöldum í samræmi við gjaldskrá hverju sinni. Ef ekki tekst að gjaldfæra á kreditkort útistandandi gjöld á eindaga öðlast seljandi rétt til að senda kaupanda greiðsluseðil fyrir útistandandi gjöldum. Við slík vanskil reiknast dráttarvextir frá eindaga til greiðsludags.
   OK geymir greiðslukortaupplýsingar á öruggan hátt samkvæmt fyrirmælum færsluhirða.

  4. Reikningsviðskipti

   Þeir viðskiptavinir sem eru í reikningsviðskiptum fá sendan reikning fyrir seldum búnaði og/eða veittri þjónustu. Reikningar frá OK skulu vera sundurliðaðir og eftir atvikum studdir fylgiskjölum til þess að unnt sé að sannreyna þá.
   Viðskiptavinir bera fulla ábyrgð á því að greiðslur fyrir búnað og þjónustu berist OK á réttum tíma.

   Gjalddagi reiknings fer eftir greiðsluskilmálum viðskiptavinar, ef ekki er um annað samið er gjalddagi fjórtán dögum eftir útgáfu reiknings og eindagi sex dögum eftir gjalddaga.

   Dráttarvextir reiknast á reikninga sem greiddir eru eftir eindaga í samræmi við lög nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu frá eindaga til greiðsludags. Hafi athugasemdir viðskiptavinar borist eftir eindaga og atvik réttlæta með ótvíræðum hætti, að athugasemdir bárust ekki í tæka tíð, mun OK taka afstöðu til þeirra athugasemda.
   Athugasemdir vegna útgefinna reikninga skulu berast fjármálasviði OK án tafar og eigi síðar en á eindaga á netfangið bok@ok.is.

   Verði ágreiningur um fjárhæð reiknings er viðskiptamanni einungis heimilt að bíða með greiðslu á þeirri fjárhæð sem raunverulegur ágreiningur er um.

   OK sendir rafræna reikninga til fyrirtækja í reikningsviðskiptum nema óskað sér sérstaklega eftir öðru.
   Seðilgjöld og umsýslukostnaður fer eftir verðskrá hverju sinni.

  5. Ferðakostnaður og útlagður kostnaður

   Sérstakt akstursgjald er gjaldfært fyrir akstur innan höfuðborgarsvæðisins.
   Sé viðskiptavinur hins vegar staðsettur utan höfuðborgarsvæðisins, skal hann greiða OK kílómetragjald og uppihald samkvæmt gjaldskrá OK, nema um annað sé samið. Viðskiptavinur skal að auki greiða allan útlagðan kostnað sem OK hefur stofnað til í þágu viðskiptavinar.

  6. Útköll og aukaverk

   Lágmarksgjald á dagvinnutíma er 2 klst. og 4 klst. fyrir útköll utan dagavinnutíma samkvæmt verðskrá nema um annað sé sérstaklega samið. Dagvinnutími er skilgreindur sem 8:30-17 virka daga.
   Ef ekki hefur verið samið sérstaklega um 24/7 þjónustu við OK, þá er hægt að óska eftir sérstakri neyðarþjónustu samkvæmt verðskrá og sérstöku útkallsgjaldi.

   Aukaverk er öll þjónusta sem er unnin eru í þágu viðskiptavinar en fellur ekki innan samnings.
   Þau eru reikningsfærð sérstaklega samkvæmt tímagjaldi en leitast verður við að afla samþykkis viðskiptavinar áður en vinna er innt af hendi.

   Ef nauðsynlegt er skal OK vera heimilt að grípa til aðgerða til varnar tjóni fyrir viðskiptavin án samþykkis hans og skal farið með slíkar aðgerðir sem aukaverk.

  7. Hvíldartími

   Ákveðnar reglur gilda til að tryggja 8 klst samfelldan hvíldartíma. Þegar starfsmenn OK eru kallaðir út til vinnu / eru að vinna á tímabilinu 23-07 þá gildir eftirfarandi:
   a) Yfirvinna er skráð skv unnum tímum, en þó aldrei skemur en lágmarksútkall sem er 4 klst.
   b) Ef starfsmaður nær ekki 8 klst samfelldri hvíld þá skráir hann hvíldartíma á viðskiptavin það sem upp á vantar (dagvinna næsta dag).

   Engu skiptir hvort um fyrirframákveðna vinnu eða útkall er að ræða.

  8. Bakvaktir

   Ef starfsmenn OK eru á bakvakt fyrir viðskiptavin þá greiðist sá tími samkvæmt gildandi verðskrá hverju sinni nema um annað sé samið sérstaklega.

  9. Breytingar á gjaldskrá og umsömdum gjöldum

   OK áskilur sér einhliða rétt til að endurskoða þjónustugjöld, uppfærslugjöld og leyfisgjöld eftir þörfum hverju sinni, nema um annað sé samið á milli aðila. Slíkar breytingar geta haft áhrif á mánaðarleg gjöld samnings.

   Almenn gjaldskrá vegna vinnu sérfræðinga er endurskoðuð um hver áramót. Leitast er við að birta samningsbundnum viðskiptavinum nýja verðskrá á www.okbeint.is 30 dögum áður en hún á að taka gildi, en OK er þó ekki bundið af því.
   Hafi samningsaðilar samið um fast verð á samningstíma þá skal það haldast óbreytt.